AK PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ

Pri predaji Vašej nehnuteľnosti Vám pomôžeme vybaviť všetky záležitosti spojené s predajom Vašej nehnuteľnosti, od zaradenia nehnuteľnosti do ponúky, až po jej odovzdanie novému majiteľovi, tak aby Vaša prítomnosť bola potrebná iba pri nevyhnutných právnych úkonoch.

Pred zaradením nehnuteľnosti do ponuky

 

 • Vašu nehnuteľnosť navštívime vždy osobne.
 • Vysvetlíme Vám celý proces predaja, všetky Vaše náklady a aký bude Váš čistý zisk.
 • Vašu nehnuteľnosť potom nafotíme.
 • Pripravíme Vám cenovú analýzu porovnateľných nehnuteľností a poradíme Vám so stanovením ceny Vašej nehnuteľnosti.
 • Po vzájomnej dohode na cene nehnuteľnosti, spôsobe predaja a inzercie s Vami podpíšeme zmluvu o sprostredkovaní.

 

Inzerovanie Vašej nehnuteľnosti

 

 • Vašu nehnuteľnosť budeme inzerovať na našej web stránke.
 • Vašu nehnuteľnosť budeme inzerovať na lokálnych i najväčších realitný serveroch celorepublikového významu.
 • Na Vašu nehnuteľnosť umiestnime reklamnú plachtu.
 • Prípadne navrhneme iné formy cielenej inzercie zodpovedajúce charakteristike nehnuteľnosti ako napr. umiestnenie na 1. pozíciách najväčších realitných portálov, alebo umiestnenie do niektorého z realitných časopisov.
 • Vašu nehnuteľnosť zaradíme do systému MLS v ktorom je ponuka Vašej nehnuteľnosti zdieľaná s ostatnými realitnými kanceláriami, spárujeme ju s internou databázou dopytov a budeme kontaktovať prípadných záujemcov o Vašu nehnuteľnosť.

 

realitné služby reality man

Komunikácia so záujemcami o Vašu nehnuteľnosť

 

 • záujemcov o Vašu nehnuteľnosť preveríme ich záujem a finančnú situáciu aby ste absolvovali prehliadky s už iba vážnymi záujemcami.
 • Pri prehliadkach Vašej nehnuteľnosti budeme vždy osobne prítomný a budeme zastupovať Vaše záujmy, aby ste dosiahli čo najvyššiu cenu a čo najlepšie podmienky.
 • Budeme Vás informovať o priebehu predaja a spätnej väzbe od záujemcov spôsobom a frekvenciou ktorý si stanovíme.

 

realitné služby reality man

Rezervácia nehnuteľnosti a prípravy kúpnej zmluvy

 

 • Ak nájdeme kupujúceho pre Vašu nehnuteľnosť, vybavíme mu hypotekárny úverv našom hypotekárnom centre, alebo preveríme jeho financovanie.
 • Spolu so všetkými zúčastnenými stranami vysvetlíme dohodneme postup celého obchodu (výškuspôsob úhrady a úschovu kúpnej ceny, časové zosúladenie celého procesu, odovzdanie nehnuteľnosti...)
 • Následne môže dôjsť k podpisu rezervačnej zmluvy kedy záujemca zloží nevratnú peňažnú zálohu čím sa zastaví predaj nehnuteľnosti a danú nehnuteľnosť si zarezervuje. Kupujúci si týmto zabezpečuje skutočnosť, že nehnuteľnosť bude prednostne prevedená do jeho vlastníctva a zároveň potvrdzuje predávajúcemu i realitnému sprostredkovateľovi svoju solventnosť a seriózny záujem o kúpu.
 • Po obdŕžaní všetkých podkladov pripravíme v partnerskej advokátskej kancelárií kompletnú zmluvnú dokumentáciu. (zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu, návrh na vklad, odovzdávací protokol, prípadne iné dokumenty ak budú potrebné)

 

realitné služby reality man

Deň prevodu - podpis kúpnej zmluvy

 

 • V ideálnom prípade pripravíme deň prevodu tak aby všetky zainteresované strany stihli všetky úkony v jeden deň.
 • Pred samotným podpisom zmluvnej dokumentácie zaistíme dôsledné preverenie zmluvných dokumentov zmluvnými stranami.
 • Zabezpečíme podpis kúpnej zmluvy u notára a uhradíme poplatky spojené s úradným overením podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách.
 • Zabezpečíme úhradu kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy (notárska úschova, vinkulácia v banke, pri úvere podpis úverovej zmluvy kupujúcim a záložnej zmluvy predávajúcim v banke.
 • Zabezpečíme podanie návrhu na vklad záložnej zmluvy v prospech hypotekárnej banky.
 • Zabezpečíme podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva na Okresnom úrade katastrálny odbor.

 

realitné služby reality man

Odovzdanie nehnuteľnosti

 

 • Po uhradení celej kúpnej sumy zabezpečíme odovzdanie nehnuteľnosti na základe preberacieho protokolu.
 • Budeme Vám osobne asistovať pri prepise energií na nového užívateľa.
 • Poradíme pri registračných a oznamovacích daňových povinnostiach a podobne.

 

                              realitné služby reality man

 

Až po hladkom priebehu všetkých uvedených skutočností budeme považovať obchod za úspešne ukončený.

 

 

 


Akých úkonov sa musíte zúčastniť?

Každá nehnuteľnosť je jedinečná a spôsob jej predaja individuálny, z pohľadu predávajúceho sa pri ideálnom priebehu musíte zúčastniť nasledovných štandardných úkonov:

 1. Obhliadka nehnuteľnosti s našim maklérom.realitné služby reality man
 2. Spravidla dochádza k druhému stretnutiu pre lepšie upresnenie predajnej ceny a následnému podpisu sprostredkovateľskej zmluvy.
 3. Obhliadok nehnuteľnosti s klientmi. Ak je nehnuteľnosť neobývaná má predávajúci 2 možnosti: buď sa zúčastní obhliadok nehnuteľnosti osobne, alebonám zverí kľúče od nehnuteľnosti obhliadky môžu byť vykonané bez Vašej prítomnosti.
 4. Optimálne v jeden deň, podpis kúpnej zmluvy u notára a ostatných úkonov s tým súvisiacich u notára alebo v banke.
 5. Odovzdanie nehnuteľnosti kupujúcemu a prepis energií.

 


Aké sú Vaše náklady spojené s predajom nehnuteľnosti?   

realitné služby reality man

Všetky Vaše náklady spojené s obvyklým predajom nehnuteľnosti sú zahrnuté v odmene realitnej kancelárie. Provízia realitnej kancelárie pokrýva: zaradenie nehnuteľnosti do ponuky, realitné poradenstvo, preverenie nehnuteľnosti z právnej a technickej stránky, inzerciu a propagáciu, získanie záujemcu o kúpu, pravidelné poskytovanie informácií o stave zákazky, právny servis (príprava potrebných zmlúv), bežné náklady súvisiace s obchodom – čas, cestovné, telefóny, obhliadky, finančné poradenstvo a popredajný servis. 

 Ďalšie priame náklady ktoré hradíme za Vás sú   

 • vypracovanie kompletnej zmluvnej dokumentácie v advokátskej kancelárií (kúpna zmluva, návrh na vklad, preberací protokol)
 • vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva použiteľného na právne úkony,
 • vyhotovenie kópie z katastrálnej mapy, ak je potrebná,
 • úhrada základného správneho poplatku (66,-€) pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 • úhrada poplatkov spojených s úradným overením podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách určených výlučne na úradné účely, ak počet overených podpisov nepresiahne počet 15.

Niekedy nastáva potreba ďalších úkonov (napríklad vyhotovenie geometrického plánu pri delení pozemku atď.). Ak sa nedohodne inak sú tieto ostatné úkony väčšinou hradené záujemcom alebo predávajúcim.

Na odmenu máme nárok až po úspešnom zrealizovaní predaja nehnuteľnosti. Ak predávajúci chce ukončiť sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti cez našu realitnú kanceláriu nevznikajú mu žiadne poplatky. Pri exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluve platí väčšinou dvojmesačná výpovedná doba. 

Rerefencie

Referencie aktualizujeme.

Blog

PÍSOMNA ZMLUVA S REALITNOU KANCELÁRIOU JE ZO ZÁKONA POVINNÁ Predávate nehnuteľnosť a bojíte sa podpísať písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou? Teraz máte ojeden problém menej, pretože zo zákona...
KEDY POTREBUJETE ENERGETICKÝ CERTIFIKAT? K  povinnostiam predávajúceho alebo prenajímajúceho pribudla ďalšia a tou je energetický certifikát.  Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument...
OCHRANA PRED REALITNÝMI PODVODMI   Šetriť peniaze na nesprávnom mieste sa nevypláca, hlavne keď ide o obchod v ktorom ide o celoživotné úspory. Preto Vám poskytujeme garanciu odborného právneho...