Blog - realityman.sk

Vyhľadávanie
Kategórie
Späť na blog

KEDY POTREBUJETE ENERGETICKÝ CERTIFIKAT?

K  povinnostiam predávajúceho alebo prenajímajúceho pribudla ďalšia a tou je energetický certifikát. 

Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument na ktorom je budova zatriedená podľa energetickej hospodárnosti do energetickej triedy A až G podobne ako pri chladničkách a iných spotrebičoch.  Budovy v triede A sú energeticky najhospodárnejšie a budovy v triede G sú hospodárne najmenej. Súčasťou certifikátu by mal byť odporúčaný súbor opatrení, ktorými možno zlepšiť jej stavebné konštrukcie a systémy vykurovania, vetrania, prípravy teplej vody, klimatizácie a osvetlenia. Energetické certifikáty majú pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna, a teda či v nej platia alebo budú platiť za energiu viac alebo menej

Energetická certifikácia budov sa vykonáva na základe zákona č. 555/2005 Z.z. a jeho doplnenia zákonom č. 300/2012 Z.z., ktorými sa preberá smernica 2002/91/ES a smrernica 2013/31/EU Európskeho parlamentu o energetickej hospodárnosti Energetická certifikácia budov sa od 1.1.2013 vykonáva vyhláškou č.364/2012 ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 

Kedy je energetická certifikácia je povinná?

 1. pri dokončení novej budovy
 2. pri dokončení významnej obnovy budovy
 3. pre budovy v užívaní orgánov verejnej moci
 4. pri predaji a prenájme budovy
 5. pri predaji a prenájme bytu

Energetická certifikácia je povinná pri kolaudácií novej alebo významne obnovenej budovy. Za “významnú obnovu existujúcej budovy” sa považujú také stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25% jej plochy, či už zateplením obvodových múrov, strechy, alebo výmenou okien a pri budovách v užívaní orgánov verejnej moci sa jedná o budovy v ktorý viac ako 250 m2 podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje. Nás však bude zaujímať najme povinnosť energetickej certifikácie pri predaji a prenájme budovy, ale predtým musíme zadefinovať čo je to budova podľa zákona č. 555/2005 Z.z. a ako to súvisí s bytmi a na ktoré budovy sa energetická certifikácia nevzťahuje.

Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie.

Budovy sa členia na tieto kategórie:

a) rodinné domy,

b) bytové domy,

c) administratívne budovy,

d) budovy škôl a školských zariadení,

e) budovy nemocníc,

f) budovy hotelov a reštaurácií,

g) športové haly a iné budovy určené na šport,

h) budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,

i) ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

Energetická certifikácia sa nevzťahuje na budovy:

a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad, a to sú najmä budovy:

 • vyhlásené na zárodné kultúrne pamiatky
 • v pamiatkovej rezervácií alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania
 • uvedené do užívania pred 1. januárom 1947

b) kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,

c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,

d) priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,

e) bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku, alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní.

f) samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Energetická certifikácia pri predaji a prenájme bytu

Od 1. 1. 2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 324/2016 Z.z., ktorá určuje spôsob vyhotovenia energetického certifikátu bytu alebo samostatnej časti budovy. Energetický certifikát bytu je povinný v prípade:

 • predaja
 • prenájmu bytu.

Preto v prípade predaja a prenájmu nehnuteľnosti energetický certifikát potrebujete ak:

 1. Ak predávate, alebo prenajímate budovu (alebo jej časť), okrem budov na ktoré sa certifikácia nevzťahuje 
 2. Ak predávate, alebo prenajímate byt 

Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Vlastník existujúcej budovy je ďalej povinný:

 • uschovať energetický certifikát počas jeho platnosti (platnosť je 10 rokov)
 • pri predaji odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi
 • pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi

Štátny dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia, ktorá je oprávnená uložiť vlastníkovi budovy pri nedodržaní zákonných povinností pokutu od 500 do 3000 eur a to aj opakovane.

Rerefencie

Referencie aktualizujeme.

Blog

PÍSOMNA ZMLUVA S REALITNOU KANCELÁRIOU JE ZO ZÁKONA POVINNÁ Predávate nehnuteľnosť a bojíte sa podpísať písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou? Teraz máte ojeden problém menej, pretože zo zákona...
KEDY POTREBUJETE ENERGETICKÝ CERTIFIKAT? K  povinnostiam predávajúceho alebo prenajímajúceho pribudla ďalšia a tou je energetický certifikát.  Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument...
OCHRANA PRED REALITNÝMI PODVODMI   Šetriť peniaze na nesprávnom mieste sa nevypláca, hlavne keď ide o obchod v ktorom ide o celoživotné úspory. Preto Vám poskytujeme garanciu odborného právneho...