VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ DO 24 HODÍN

 

Vlastníte, alebo ste zdedili zadĺženú nehnuteľnosť? Hrozí Vám dražba, alebo exekúcia? Rozmýšľate či prijať zadĺžené dedičstvo? Bezplatne Vám poradíme aké sú možnosti riešenia Vašej situácie. Oslovte nás a my sa s Vami radi stretneme.

Každá situácia je riešiteľná, ale platí že čas sú peniaze, pretože platí priama úmera. Čím skôr sa začne problém riešiť tým je pre majiteľa nehnuteľnosti lacnejší.

 

Dlhová špirála

Človek mieni, život mení. V živote nastávajú rôzne komplikované situácie. Človek sa dostane do dlhovej pasce, ak má viac úverov, než je schopný splácať. Ľudia sa do dlhovej pasce často dostávajú tým, že si berú stále viac úverov, a tie novšie používajú na splátky starších úverov. Dlžníci často precenia svoju finančnú situáciu a svoje budúce príjmy. Ale často krát sú to vonkajšie príčiny, ktoré spôsobia takúto situáciu. Najčastejšie to býva  strata zamestnania, dlhodobá choroba, rozvod, či úmrtie partnera. Nové úvery sa používajú na splátky starých úverov. A tie novšie sú úvery sú stále drahšie a splátky väčšie. Takáto situácia je dlhodobo neudržateľná a končí neschopnosťou splácať jednotlivé úvery. V tejto chvíli je jediným riešením reštrukturalizácia dlhov, alebo rýchly predaj.

 

Exekúcia

Ak svoje dlhy prestanete splácať nevyhnete sa exekúcií. Splatenie svojich dlhov v exekúcií Vás vyjde vždy drahšie, pretože dlžná suma sa navršuje o trovy exekúcie. Tie sa počítajú ako odmena exekútora, čo je 20 percent sumy z vymožiteľnej pohľadávky + náhrada hotových výdavkov.

Exekučné konanie začína dňom kedy bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Ak ste dostali upovedomenie o začatí exekúcie, môžete podať námietku. Ak ju súd uzná ako oprávnenú, ukončí exekúciu. Ak námietku nepodáte, exekútor po dvoch týždňoch vydá exekučný príkaz na základe ktorého je oprávnený konať. Ak dlh uhradíte v lehote týchto dvoch týždňov zaplatíte len polovicu trov. A potom je tu ešte možnosť dohodnúť si s exekútorom splátkový kalendár. Inak si dlhy počkajú a dlžníci sa ich nezbavia ani tým, že sa stanú dôchodcami. Ak pohľadávka nebola uspokojená skôr iným spôsobom, môže exekútor počkať a nariadiť výkon rozhodnutia zrážkami z dôchodku.

Dražba

V praxi sa môžeme stretnúť s dvoma druhmi dražieb, nútenou a dobrovoľnou. Nútená dražba je jeden zo spôsobov, akým sa vykonáva exekúcia. Vtedy navrhovateľ ak chce uspokojiť svoju pohľadávku predajom nehnuteľnosti dlžníka, získa napr. rozhodnutím súdu právoplatný exekučný titul. Na jeho základe podá návrh na vykonanie exekúcie. Súd potom poverí exekútora, aby vykonal exekúciu. Pri dobrovoľnej dražbe navrhovateľ nemusí mať žiadne rozhodnutie súdu. V tomto prípade stačí ak je v jeho prospech zriadené záložné právo k nehnuteľnosti. A preto tento spôsob výkonu záložného práva využívajú hlavne bankové inštitúcie v prípade nesplácanie úverov.

V prípade dražby, neotvárať obálky a čakať čo sa stane nie je riešenie. Ak si vlastník myslí, že bude „zadarmo“ bývať vo svojej nehnuteľnosti, pokiaľ sa nepredá v dražbe s tým že sa vyplatí dlh a niečo mu ešte zostane, nemusí byť ten najlepší nápad.  Skutočnosť môže byť iná a výsledkom môže byť aj mínus.

Vo veciach zákonného záložného práva alebo ak je predmetom dražby alebo opakovanej dražby byt alebo dom, v ktorom má dlžník hlásený trvalý pobyt, nemôže byť najnižšie podanie nižšie ako ¾ hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom a v ostatných prípadoch výkonu záložného práva nižšie ako ½ hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom. Je to preto pretože pri dražbe vyvolávacie ceny za nehnuteľnosť zodpovedajú znaleckému posudku, a praxou býva zníženie najnižšieho podania už na prvej dražbe. V prípade neúspechu na prvej dražbe sa pristupuje k opakovaniu dražby. V tom prípade je najnižšie podanie oproti znaleckému posudku znížené. V prípade, že sa jedná o byt alebo dom, v ktorom má dlžník nahlásený trvalý pobyt, môže byť najnižšie podanie aj pri opakovanej dražbe nie nižšie ako ¾ hodnoty ceny nehnuteľnosti a v ostatných prípadoch nie nižšie ako ½ ceny nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom. V praxi to môže znamenať, že nehnuteľnosť ktorej trhová hodnota je 100 000 Eur sa nepredá ani po opakovanej dražbe. Po troch neúspešných kolách dražby vyvolávacia cena klesne na úroveň 50 % zo znaleckého posudku a nehnuteľnosť sa vydraží na polovicu. Náklady na dražbu však vzrástli trojnásobne. Vtedy môže nastať tá najhoršia situácia, kedy dlžník príde o nehnuteľnosť, a keďže dlh bol 60 00 Eur nezbavil sa celého dlhu a navyše mu pribudli náklady na dražbu. Náklady na dražbu sú najviac 10 % z výťažku dražby, nie však viac ako 20 % z výšky pohľadávky. V prípade, že dlžník uhradil dlh a upustilo sa od dražby, odmena dražobníka sú 3 % z vymáhanej sumy a 10 % z vymáhanej sumy po doručení oznámenia o dražbe vlastníkovi nehnuteľnosti. Okrem odmeny dražobníka sa k nákladom dražby pridávajú náklady účelne vynaložené dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby, ktoré sú tiež značne vysoké. Potom už je ale neskoro a riešiť daný výsledok v internetovej poradni nepomôže: „Potrebujem radu.. je normálne ak si dražobná spoločnosť účtuje po dražbe také náklady? Vydražená suma z nehnuteľnosti 15840eur.. dlžná suma bola 4600eur a dražobka si naúčtovala odmenu a náklady vo výške 7200eur. Je toto v poriadku?“

Nižšie ceny na dražbách sú spôsobené hlavne nevyhnutnosťou zaplatiť celú kúpnu cenu do pätnástich dní od dražby a ďalšie riziká pre vydražiteľa je podanie žaloby o určenie neplatnosti dražby, alebo nevypratanie vydraženej nehnuteľnosti predchádzajúcim vlastníkom. Takéto konanie bývalého vlastníka však môže byť trestným činom, ale v konečnom dôsledku sú to len dôvody pre ktoré sa nehnuteľnosti v dražbe ponúkajú za nižšie ceny.

 

Nech je Vaša situácia akákoľvek, zavolajte nám, alebo napíšte email. Spoločne posúdime Vašu situáciu a navrhneme najlepšie riešenie.

Rerefencie

Referencie aktualizujeme.

Blog

PÍSOMNA ZMLUVA S REALITNOU KANCELÁRIOU JE ZO ZÁKONA POVINNÁ Predávate nehnuteľnosť a bojíte sa podpísať písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou? Teraz máte ojeden problém menej, pretože zo zákona...
KEDY POTREBUJETE ENERGETICKÝ CERTIFIKAT? K  povinnostiam predávajúceho alebo prenajímajúceho pribudla ďalšia a tou je energetický certifikát.  Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument...
OCHRANA PRED REALITNÝMI PODVODMI   Šetriť peniaze na nesprávnom mieste sa nevypláca, hlavne keď ide o obchod v ktorom ide o celoživotné úspory. Preto Vám poskytujeme garanciu odborného právneho...